Kartta Profilointi Työllistymisen vaiheet Toimijat Palautelomake

 

Mikä on toimijakartta?

Toimijakartta on konkreettinen opas välityömarkkinoiden työskentelymahdollisuuksista ja palvelua tarjoavista toimijoista Pirkanmaan alueella.

 

Se on tarkoitettu työmarkkinoille suuntautuville, ohjausta ja tukea tarvitseville työnhakijoille sekä työllistymispolkua ohjaaville tahoille.

 

Reitti työttömyydestä työhön vaatii joiltakin lyhyen, toisilta taas pidemmän polun. Käy täyttämässä profilointilomake, jonka avulla saat suuntaa siitä mistä kohdasta polkua sinun kannattaisi aloittaa.

Pikahaku

Toimiala
Vaihe

Kuntoutus

Kuntoutus on tarkoitettu niille, joilla on työ- ja koulutusmarkkinoille vaadittavan fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puutteita. Kuntoutusta tarvitaan, kun työkyky on heikentynyt tai vaarassa heiketä.Tehtävät ja työaika ovat yksilöitävissä.


Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttömänä olleiden elämänhallintaa ja etsitään polkuja työelämään tai työllisyyttä edistäviin lisäpalveluihin.


Valmennus- ja ohjauspalvelut

Valmennus- ja ohjauspalveluilla pyritään lisäämään omaa aktiivisuutta ja tuetaan ammatillisen suunnan löytämisessä.

Sisältää ohjausta oman tilanteen arvioimiseksi sekä koulutus- ja urasuunnitteluun liittyviä palveluja.


Työkokeilu ja työkunnon arviointi

Työkyvyn arviointia tarvitaan, kun työkyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi ja työkyvystä tarvitaan lisää selvitystä. Työkokeilussa tehtävät ovat alan avustavia tehtäviä, eivätkä vaadi ammatillista koulutusta tai aiempaa työkokemusta.

Työkokeilua käytetään myös ammatinvalinnassa, etsittäessä ja kokeiltaessa omaa alaa.

Valmentava koulutus ja kurssit

Erilaiset ohjaavat ja valmentavat koulutukset tukevat ammatilliseen koulutukseen tai työelämään hakeutumisessa.Ammatillinen ohjaus ja urasuunnittelu

Tavoitteena on selvittää edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja koulutukseen ja työelämään liittyen sekä auttaa tekemään tilanteeseensa sopiva urasuunnitelma.


Yksilö- ja ryhmäpalvelut

Yksilö- ja ryhmäpalveluiden tavoitteena on lisätä omaa aktiivisuutta ja tukea ammatillisen suunnan löytämisessä.

Yksilövalmennuksen tavoitteena on elämäntilanteen kartoittaminen ja tulevaisuuden suunnittelussa tukeminen.
Ryhmätoiminta voi olla esimerkiksi itsetuntemukseen tai työelämätietouteen liittyvää.


Vertaistuki

Mahdollisuus saada tukea samassa tilanteessa olevilta henkilöiltä koulutuksen, työelämävalmennuksen tai palkkatukityön aikana.


Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on tarpeen silloin, kun avoimille työmarkkinoille työllistyminen edellyttää ammattitaidon parantamista.

Tyypillistä on konkreettisuus, ammattikeskeisyys ja tavoitteellisuus sekä toiminnallisuus.

Sisältää ammatillisten taitojen arviointia ja/ tai ammatillista koulutusta.


Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yksilöllistä tukea ja ohjausta työnhakuun.


Koulutuksen ja työn yhdistäminen

Työvoimapoliittista koulutusta palkkatuetussa työssä - TOPPIS.


Työvoimapoliittinen koulutus

Työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille.


Ammatillinen koulutus

Ammattioppilaitoksissa järjestettävää ammatilliseen tutkintoon tähtäävää koulutusta johon haetaan pääasiassa yhteishaussa. Ammattioppilaitoksissa järjestettävän aikuiskoulutuksen hakuajoista saa tietoa oppilaitoksista.


Palkkatuettu työ

Työn tekemistä aidossa työympäristössä työsuhteessa, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantaja saa TE - toimistosta osan palkkakustannuksista takaisin. Tavoitteena on hankittujen ammatillisten valmiuksien testaaminen ja vahvistaminen. Palkkatukityöllä pyritään ylittämään työllistymiskynnys, hankitaan työkokemusta ja luodaan kontakteja.


Palkkatukityö

Jos työttömyys pitkittyy, voi TE-toimisto madaltaa kynnystä työelämään pääsylle maksamalla palkkatukea työnantajalle.


Palkkatukityö + lisäpalvelut

Palkkatukityöhön voidaan liittää työvoimapoliittista koulutusta (TOPPIS), työhönvalmennusta tai edelleensijoittamisjaksoja.